Thai  Thai

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ประมาณ 100 กม. ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองเก่าแก่ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ อย่างน้อย 3,500-3,800 ปี มีวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่ถูกค้นพบขึ้น จากจังหวัดสุพรรณบุรี มตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก มีการสืบทอดต่อกันมา ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรี เดิมถูกเรียกว่า "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ" หรือ "พันธุมบุรี" และยังเกิดเป็นเรื่องราววรรณคดีของไทย "ขุนช้าง ขุนแผน"อีกทั้ง ยังเกิดเป็นชื่อ สถานที่สำคัญต่าง ๆ

 

 

http://youtu.be/qqqEbEmHDnA
Thai